Главная » Библиотека » Human Rights » Powstrzymajcie przemoc i łamanie prawa na Białorusi!

Powstrzymajcie przemoc i łamanie prawa na Białorusi!

Powstrzymajcie przemoc i łamanie prawa na Białorusi!

Oświadczenie kierowników organizacji publicznych i związków twórczych Białorusi

W naszym kraju dzieją się dramatyczne i tragiczne wydarzenia, których przyczyną była prezydencka
kampania wyborcza. Liczne naruszenia ordynacji wyborczej w czasie kampanii oraz fałszerstwa przy
liczeniu głosów nie pozwalają uznać tych wyborów za ważne. Działania organów polegające na tłumieniu
sprawiedliwych protestów ludności cywilnej pod względem nieludzkości i okrucieństwa przypominają
okrucieństwa oprawców stalinowskich podczas represji w latach 30. XX wieku i faszystowskich
okupantów w czasie II Wojny Światowej.
Przez oficjalne mediarozwiązana kampania histeriio zagrożeniach z zewnątrz, zniesławiając tych, którzy
występują za przestrzeganie prawa i sprawiedliwości przez władze oraz opowiadają się za jednością
narodu. Jak za czasów Stalina, zwykłych ludzi wprowadzają w błąd, przypisując przywódcom protestów
zbrodnie, których oni nie popełnili. Pokojowi i prawowici protestujący są narażeni na presję w pracy i
ściganie. Środki administracyjne i środki budżetowe służą do organizowania działań
usprawiedliwiających sfałszowane wyniki wyborów.
Główna odpowiedzialność za narastający na wielką skalę na Białorusi kryzys spoczywa personalnie na
Aleksandrze Łukaszence, który dla utrzymania swojego stanowiska nie tylko sięga do nadużycia władzy,
ale także już wzniósł broń przeciwko swojemu ludowi.
Aby ustabilizować sytuację w kraju, przywrócić praworządność i spełnić wolę ludu, żądamy od organów
państwowych:
Niezwłocznie wykorzystać istniejącą prawną drogę wyjścia z kryzysu politycznego, przeprowadzić
powtórne wybory prezydenckie na warunkach określonych w Konstytucji, z nowym, demokratycznym
składem komisji wyborczych wszystkich szczebli;
Wszcząć śledztwo w sprawie naruszeń ordynacji wyborczej podczas prezydenckiej kampanii wyborczej,
zamieszek i zabójstw podczas protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim;
Zapewnić bezpłatną platformę w mediach państwowych dla przedstawicieli wszystkich punktów
widzenia, zorganizować dyskusję o sytuacji w kraju z udziałem przedstawicieli wszystkich sił
politycznych;
Przeprowadzić okrągły stół na temat sytuacji na Białorusi i wyjścia z kryzysu z udziałem przedstawicieli
władz i społeczeństwa, w tym Rady Koordynacyjnej;
Podpisujemy to oświadczenie indywidualnie, ponieważ uważamy, że w tej sytuacji każdy powinien
wyrazić swoje stanowisko obywatelskie. W najbliższym czasie zamierzamy zwrócić się do członków
naszych organizacji z prośbą o wsparcie. Wzywamy liderów wszystkich innych organizacji publicznych i
związków twórczych do przyłączenia się do tego apelu.

1. Alena Anisim, przewodnicząca Białoruskiego Towarzystwa Językowego
2. Swiatłana Aleksijewicz, przewodnicząca Białoruskiego PEN Club
3. Michaił Antonenka, zastępca przewodniczącego organizacji publicznej „Białoruskie Towarzystwo
Niewidomych”
4. Aksana Biarnatskaya, kierownik Ośrodka Wypoczynku dla Dorosłych i Dzieci „Eko Życie”
5. Ганна Булда, старшыня Мясцовага культурна – асветницкага фонду “Шчорсы и
Хрэбтовічы”
6. Oleg Volchak, Przewodniczący Centrum Praw Człowieka „Pomoc prawna dla ludności”
7. Yanina Goncharova, przewodnicząca Republikańskiej organizacji obywatelskiej"Białoruska Izba
Mody"

8. Siarhiej Dubaviec, członek zarządu Białoruskiego Centrum Pen
9. Siarhiej Drazdouski, prezes organizacji publicznej „Urząd Praw Osób Niepełnosprawnych”
10. Tatiana Zialko, Przewodnicząca Białoruskiego Republikańskiego Związku Emerytów „Nasze
Pokolenie”
11. Вячаслаў Калацэй, загадчык кафедры этналогіі і фальклору Беларускага
дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва
12. Uładzimir Kolas, Przewodniczący Inicjatywy Obywatelskiej „Rada Białoruskiej Inteligencji”
13. Aleś Łozka, prezes Białoruskiego Towarzystwa Szkolnego
14. Alena Makouskaja, Przewodnicząca Związku Białorusinów Świata „Batkovshchina”
15. Maryia Martysevich, członek zarządu Białoruskiego Centrum Pen
16. Siarhiej Mackievič, Przewodniczący Grupy Roboczej Zgromadzenia Organizacji Pozarządowych
Białorusi
17. Siergiej Michałenka, przewodniczący Białoruskiego Publicznego Stowarzyszenia Fotografów
18. Taciana Niadbaj, pierwsza wiceprzewodnicząca Białoruskiego Centrum Pen
19. Igor Ogurtsov, koordynator inicjatywy prawnej na rzecz praworządności
20. Uladzmir Arłou, członek zarządu Białoruskiego Centrum Pen
21. Wasilij Astrouski, Przewodniczący Mińskiej Regionalnej Organizacji Publicznej „Towarzystwo
Ochrony Konsumentów”
22. Harry Pogonyailo, Przewodniczący Komisji Prawnej Komitetu Helsińskiego
23. Barys Piatrovich (Sachanka), Przewodniczący Rady organizacji publicznej "Związek Pisarzy
Białoruskich"
24. Juraś Piskun, prezes Stowarzyszenia "Pościg" Białoruskiego Związku Artystów i Plastyków
25. Ihar Rakhanski, członek zarządu Stowarzyszenia Społecznego "Białoruski Komitet
Międzynarodowej Rady Zabytków i Miejsc Historycznych" IKAMOC "
26. Ihar Rynkevich, współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Ogólnobiałoruskiego
Kongresu Niepodległości”
27. Tatsiana Sinitsa, założycielka informacyjnej instytucji społeczno-charytatywnej zajmującej się
pomocą dzieciom z niepełnosprawnością psychofizyczną i członkom ich rodzin „FRIMOVA”
28. Volha Smalyanka, Dyrektor Centrum Transformacji Prawnej ”Lawtrend”
29. Tadeusz Struzhetski, prezes Białoruskiej Fundacji Kultury
30. Dzmitry Surski, Przewodniczący Białoruskiego Związku Projektantów
31. Hienadź Fiadynich, szef Republikańskiego Związku Zawodowego Przemysłu Radiowo-
Elektronicznego
32. Nina Shydlouskaya, Przewodnicząca Rady Związku Białorusinów Świata „Batkovshchina”
33. Andrej Chadanowicz, członek zarządu Białoruskiego Centrum Pen
34. Tatiana Yavorskaya, Przewodnicząca Społecznego Stowarzyszenia Oświatowo-Społecznego
„Link”

Oświadczenie zostało przyjęte na posiedzeniu komitetu organizacyjnego Ogólnobiałoruskiego Okrągłego
Stołu 27 sierpnia 2020 r.
Chętnych do dołączenia prosimy zgłaszać na adres: kruhlystol@gmail.com

====================================

Stop violence and outrage in Belarus!

Statement by the heads of public organizations and creative unions of Belarus

Minsk, August 27, 2020

Dramatic and tragic events are taking place in our country, caused by the presidential election
campaign. Numerous violations of the electoral legislation during the campaign and manipulations in
the counting of votes do not allow considering these elections as valid. The actions of law enforcement
agencies in suppressing just protests of civilians in terms of inhumanity and cruelty resemble the
atrocities of Stalin's executioners during the repressions of the 1930s and the fascist occupiers during
the Second World War.
The official mass media have unleashed a campaign of hysteria, whipping up rumors about threats from
outside and seizing the country, defaming those who insist on the authorities' observance of law and
justice, and advocate for the unity of the nation. As in Stalin's times, ordinary people are being misled by
attributing to the leaders of the protest crimes that they did not commit. Peaceful and legitimate
protestors face pressure at work and prosecution. Administrative resources and budget funds are used
to organize actions to justify falsified election results.
Alexander Lukashenko personally bears the main responsibility for the large-scale crisis that is growing
in Belarus. To maintain his position, he went not only to abuse of power, but also raised weapon against
his people. In order to stabilize the situation in the country, restore the rule of law and fulfill the
people's will, we demand from state bodies:
Immediately use the existing legal way out of the political crisis, hold re-run presidential elections within
the terms determined by the Constitution, with a new composition of election commissions of all levels,
formed on a democratic basis;
Initiate an investigation into violations of electoral legislation during the presidential election campaign,
riots and killings during protests against falsified presidential elections;
Provide a free platform in the state media for representatives of all points of view; organize a discussion
of the situation in the country with the participation of representatives of all political forces;
Conduct a round table on the situation in Belarus and ways out of the crisis with the participation of
representatives of the authorities and the public, including the Coordination Council;
We sign this statement individually, as we believe that in this situation, everyone should express his or
her civil position. In the near future, we intend to appeal to the members of our organizations with a
request to support this Statement. We call on the leaders of all other public organizations and creative
unions to join this appeal.

Svetlana Aleksievich, Chairman of the Belarusian Pen Center, Nobel Prize Laureate
Alena Anisim, Chairman of the Belarusian Language Society
Mikhail Antonenka, Deputy Chairman of the public organization "Belarusian Society of Visually
Impaired"
Aksana Biarnatskaya, head of the Center for Leisure for Adults and Children "Eco Life"
Hanna Bulda, Chairman of the Local Cultural Educational Foundation “Shchorsy and Khrabtovichy”

Aleh Volchak, Chairman of the Human Rights Center "Legal Assistance to the Population"
Yanina Hancharova, Chairman of the Republican public organization "Belarusian Fashion Chamber"
Siarhey Dubavets, board member of the Belarusian Pen Center
Siarhey Drazdousky, chairman of the public organization "Office for the Rights of Persons with
Disabilities"
Tatsiana Zyalko, Chairman of the Belarusian Republican Union of Pensioners “Our Generation”
Uladzimir Kolas, Chairman of the Civil Initiative "Rada of the Belarusian Intelligentsia"
Ales Lozka, Chairman of the Belarusian School Society
Alena Makouskaya, Chairman of the Association of Belarusians of the World "Batskaushchyna"
Maryja Martysievich, board member of the Belarusian Pen Center
Siarhey Matskevich, Chairman of the Working Group of the Assembly of Non-Governmental
Organizations of Belarus
Siarhey Mikhalenka, Chairman of the Belarusian Public Association of Photographers
Maryja Mitskevich, chairman of the public organization "Children's Fund for Spiritual and Cultural
Revival "Sakavik "
Tatsiana Nyadbaj, First Deputy Chairman of the Belarusian Pen Center
Ihar Agurtsou, coordinator of the Rule of Law Legal Initiative
Uladzimir Arlou, Member of the Board of the Belarusian Pen Center
Vasil Astrousky, Chairman of the Minsk Regional Public Organization "Consumer Protection Society"
Harry Pahanyaila, Chairman of the Legal Commission of the Helsinki Committee
Barys Pyatrovich (Sachanka), Chairman of the Council of the public organization "Union of
Belarusian Writers"
Yuras Piskun, Chairman of the "Pahonia" Society of the Belarusian Union of Artists
Ihar Rakhansky, board member of the Public Association "Belarusian Committee of the
International Council for Monuments and Historical Sites" IKAMOC "
Ihar Rynkevich, co-chairman of the organizing committee of the All-Belarusian Congress for
Independence
Tatsiana Sinitsa, founder of the Informational social and charitable institution for helping children
with psychophysical disabilities and their family members "FRIMOVA"
Volha Smalyanka, Director of the Center for Legal Transformation (Lawtrend)
Tadeusz Struzhetsky, Chairman of the Belarusian Cultural Foundation
Dzmitry Sursky, Chairman of the Belarusian Union of Designers
Henadz Fiadynich, Head of the Republican Trade Union of the Radio-Electronic Industry

Nina Shydlouskaya, Chairman of the Council of the Association of Belarusians of the World "
Batskaushchyna "
Andrey Khadanovich, member of the board of the Belarusian Pen Center
Tatsiana Yavorskaya, Chairman of the Educational and Social Public Association "Link"
Larysa Zhyhar, Chairperson of the Civil Initiative “Movement of Mothers 328”

The statement was adopted at a meeting of the Organizing Committee of the All-Belarusian Round Table
on August 27, 2020.

Об авторе

Любовь Мосеева-Элье

юрист-правозащитник, многодетная мать и бабушка, блогер

полная биография тут: http://antipytki.ru/expert/moseeva-ele-lyubov-aleksandrovna-helier-bk-ru/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.